# عـاّّّّّّّّّّّّّّّّّّشـقـّـانِِِـه_هـآیــ_بـارانِـ

عزیــزمــ ( هـمسـرمـ) از تــو متشـکــرمــ

هـنـــگـــامـــیـــکـــهـــ با قلــــــبــ عاشـــق و مــهــربـــانــتـــ وارد زنــدگــیــ تاریــکــ و بیــ روحــ مــنــ شــدیــ...  هنگامی کهــ از عشقت به مـــــنـــ خالصانه ... ادامه مطلب
/ 159 نظر / 32 بازدید