خبـــر جـدید

ســلامـ دوستــای گلـمــ خوبیــن؟خوشیـن؟ شـرمنده ام که چند ماهی نبـودمـ عـزیزای دلـمـ  چند هفتهـ ی پیش پسملیــم بهـ دنیا اومـد قـربونش بـرمـ خیلیـ نـــازه راستی ... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 18 بازدید

دوستــــت د ا ر ّ م

ای تنها ســرپـناه قــلب مــن صــدای نفــس هــایـــت بـرایــم خــوش آهـنــگ تـرین ساز دنیــاســت و آهنــگ صـدایـت زیبــاتریـن ترانــه ی زندگیـم...ایـنــک بـرای ... ادامه مطلب
/ 137 نظر / 29 بازدید

عزیــزمــ ( هـمسـرمـ) از تــو متشـکــرمــ

هـنـــگـــامـــیـــکـــهـــ با قلــــــبــ عاشـــق و مــهــربـــانــتـــ وارد زنــدگــیــ تاریــکــ و بیــ روحــ مــنــ شــدیــ...  هنگامی کهــ از عشقت به مـــــنـــ خالصانه ... ادامه مطلب
/ 159 نظر / 14 بازدید

برای همسرم آوا(از طرف مهراد جون داداش گلم که تقدیم کرد به همسر نازش)

… همپای لحظه های دلتنگی ام ، همسرم ، وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شد اندیشیدم که الهه عشق،ناب ترین عشق ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 16 بازدید
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
5 پست