-:¦:- عــــاشـــقــــانــه هـ ـایـــ بـــــارانـــــــــ -:¦:-

عشق تو

شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد !

زیبا بود امّا شوخی بود !

حالا .... . . تو بی تقصیری !

خدای تو هم بی تقصیر است !

من تاوان اشتباه خود را پس میدهم . . . !

تمام این تنهایی تاوان « جدّی گرفتن آن شوخی » است

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چـــه حـس زیــبــا و عــاشـقانـه ایـسـت، حس مــــــادر شـدن

با اینکه میدانم برایم حس عجیب و غریبی است امـــا باز هم این حس برایم

دل نشین است. چیزی در وجودم تکان می خورد ، با تمام وجودم حسش

میکنم.احساس میکنم که این کوچولوی زیبا را با تمام وجود و از ته قلبم

دوست خواهم داشت. از ته ته ته قلـــبــــم.

آه چه فداکاری عاشقانه ایست که بخواهی نه ماه را با سختی و درد بگذرانی

و  او را در بطنت نگهداری وپرورش دهی... اما با این حال این حس برایم پر از

لذت است، لذتی وصف نشدنی.

کلمات در مغزم نمی گنجد...نمی دانم چگونه این حس را بیان کنم

وجودم پر از شور و شعف است چون می دانم تا هفت ماه دیگر کوچولویی

را در بغل خواهم گرفت که تمام دنیای من است.

اما..اما میترسم، می ترسم از مسئولیت های سنگیش

نمی دانم مـــادر خوبی برایش خواهم شد یا نـــه؟

تمام ترس وجودم را فراگرفته اما سعی میکنم به آن نیندیشم و تنها به این

بچه ای که در وجودم رشد میکند فکر کنم.

بچه ای که تمام وجود من است و من با تکان های او جون می گیرم.

کــوچــولــوی زیــبــای مــن دوســتــت دارم و منتظــــرم تا هــر چــــه زودتـــــــــــر قیــافــه ی خوشـــگلت رو ببینــــــــــــــــم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوسـتــای گـلمـ بـبـخـــشــید کـه خــیـلی خـــــوب نتونســــتم بنویـــســم
آخـــه حــالـــم اصـــلا خـــوب نــیســت

فقــط خــواســتم یــه چــیــزی نــوشــته بــاشــم
شــمــا بــه بــزرگــی خــودتــون بــبــخشــــــــید
خجالت

baran |٦:٠٧ ‎ب.ظ |پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
نظرات ()

Design By: KHanOomi