-:¦:- عــــاشـــقــــانــه هـ ـایـــ بـــــارانـــــــــ -:¦:-

ای تنها ســرپـناه قــلب مــن

صــدای نفــس هــایـــت بـرایــم خــوش آهـنــگ تـرین ساز دنیــاســت

و آهنــگ صـدایـت زیبــاتریـن ترانــه ی زندگیـم...ایـنــک بـرای تـو می نـویــسـم،بـرای تـو کـه حکـایـت بی نهایـت عشــــق هســتی.

تنــها بـرای ِ تـو که می دانــم امـروز بیشتــــر از دیــروز دوستــت خواهــم داشــت

همســرم بدان که تنــها وجود ِ گـرم تــو بــود که جـرقه های عــاشـق شــدن در قلــبــم زده شـد  و بدانــ کـه همیــشه در

 کلـبه عشقــم میـزبـان نفــس هـای عاشقــانــه ات خواهـــم بــود.

اگــر روزی غـم یا درد و رنــج تو را ببـینــم بـدان که همه ی ایـن غم ها و درد و رنج هایــت مـرا به ماتــم می کشــانــد

عزیـزم اشـک هایـت دلــم را می سوزانــد و به آتـش می کشـد پس هیـچ وقـت اشـک نریـز که یک عمـر مــرا گریــان

خواهـــی دیــــــد.

و این را بـه خـاطــر بسپـار که لبخنـد زیـبا و دل نشـینت مرا به اوج میرســـانــد.

ای معشـوق زیبـای مـن با آمـدن تـو بـود که عــشــــق را پیــدا کردم و عشق که برایــم کلـمه ای پــوچ و بی معنــا بـود

معنــا پیـدا کـرد.

و...با آمـدنــت درختـان قلــبـم که شـاخ و بــرگ هایشــان سـال ها پــژمرده وخشـکـیـده بود جـوانـه زد.

اگـر روزی با حرف هایـم باعث رنجـش قلـب عاشـق و مهربـانـت شـدم مـرا ببخـش چون مـن عاشـق تـو هسـتم.

مـن عاشـق عشقــم چـون تو تنــها عشـق مهربــون مـن هسـتی..اگر یک لحـظه فقـط یـک لحظـه از تو دور باشـم آن روز

روز مرگ مـن خواهــد بــود زیــرا در هوایـــ بی تــو، نفــس کشیــدنــــ برایــم دشــوار اسـت

همسـرم بهتـرین لحظه هـای زندگـی من هنگامی ست که تو در کنــار مـن و با مـن هستی و زندگی من فقط بـا عشـق تـو

زیبــاست و مــن تنــهــا در کنــار تو خوشبخــت خواهــم بود.

ستـاره ی درخـشان مــن چشـمـانـت زیـارتـگاه من اسـت...چشمـانـت بـرایـم مقـدس ترین مکانی است که هنگامی که بـه آن

 می نگــرم حتی وجــود خـود را فرامــوش می کنــم ،،دوست دارمــــ زمــان بایسـتد و تنــها من باشــم و تــو.

محبــوبــم ای کاش زودتــر پیدایــت می کردم   ای کـاش زودتــر می آمــدی.

عشق من همه ی ایـن گفتـه ها بـرای ایـن بـود که به تـو ثابـت کنـم از تــــــــــــــــــه دلــــــم دوسـتت دارم و می پرستـمــت

و در روز تـــولدت بـه تـو بگـویــم قسـم به عشـــق پاکــمان و قســم به خداونــدی که عشــق تو را در دل من انداخــــت

تا  دوباره طعم عشــق و خوشبـختــی را بچشــم تا پایــان عمـرم و تا هنگــامی که آخــریــن نفس هایــم را خواهــم کشــید

به پایـــت خــواهــم مانـــد و هیــچ گــاه ،،هیــچ گــاه وجــود تــو را از یــاد نخــواهــم بــرد و تــا ابــد در کنــارت هســتم.

و هـر روز بیشـتر از دیــروز عاشقــانه دوسـتت خــواهــم داشـت.

 


 ایـلیـا همسرم بدو بدو زودی شمعا رو فوت کن

 

 

هـــــــــــــــــــــــوراااااااااااااا


 

 

مهربـــون ترین و بهـــتـرین هـــمــســــر دنیــــا تولـــــدت هزاران بــــار مبـــــاررررر....ک

 .

 .

 .

ایــــنـــم کادویــ مـــن عزیـــزم

 

حالا میخوام برای همسـریـمـ یــه آهنگ بخونـــــــــــــمـ..... دست دستتشویقتشویقتشویق


جشن تو جشن تولد تموم خوبیهاسـت

جشن تو شروع زیبای تموم شادی هاست 

تولدت مبارک، تولدت مبــــــــــارک

تولدت مبــــــارک، تــــولدت مبارک

 

امشب شب ما غرقه گل و شادی و شــوره

جشن ستاره آسمون یه پارچه نوره

امشب خونمون پر از طنین دلنـــــــــــــوازه

تـــــو کوچه پــر از نـوای دلنشیـــن ســـازه


عزیزم هدیه ی من برات یه دنیا عشـقه

زندگیـــم با بودنــــت درستــــ مثل بهشتــــه

تـــو خونـــه سبـــد سبــد گلهــــــــــای ســرخ                                                                                              

عزیـزم دوستتــــــ دارم تولـــدت مبــــــــارک

تولـــــدت مبـــــــــارک تـــــــولدت مبــــــــارک

  

امشب تـــــو ببین چه شور و حال و صـــف

راستی که گـــل سرسبـــــد محفل مایــی

امشب رو لبها گلهای خنده واسه ی توسـت

 

آرزوی مــا بخــتـــــ بلنـــــد در طــالــــع توســــت

عزیزم هدیه ی من برات یه دنیا عشــــــقه 

زندگیـــــم با بودنـــــت درست مثــــل بهشتــــه

تو خونه سبد سبد گلهای ســـرخ و میــــخــکـــ                  

عزیـــــــــــزم دوستــتـــــ دارم تولــــدتـــ مبارکــ

تــــــولدتـــــــ مـبـــــارک تــــــولدتـــــــ مبـــــــارک

 

 


 

 

 

baran |٦:۳٠ ‎ب.ظ |یکشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٤
نظرات ()

هـنـــگـــامـــیـــکـــهـــ با قلــــــبــ عاشـــق و مــهــربـــانــتـــ وارد زنــدگــیــ تاریــکــ و بیــ روحــ مــنــ شــدیــ...

 هنگامی کهــ از عشقت به مـــــنـــ خالصانه ســخــنـ گفتـــیــ

و هنگامیکـــهــ عشــــقــ واقــعـــی را در چشــمانـ پـــاکــ و معصـــومـــتــ دیدمـــ

از آنـ روز احســاسـ کـــردمــ خوشـــبــخت تریــــــــــــــــــــــنــ دختــــر دنیا هســـتمـ

احــســـاسـ کــردمـ خــــداوند بــالاخـــره در رحمتشـــ را به رویـــمــ گشـــوده

احـــســاســ کــردمــ تــو تــنــها کســیــ هســتیــ کــهــ تــا ابــد بــا مـــنــ مــیـــمـــانـــیـــ

آریــ از آنــ روز حـــســ کــردمــ عاشـــــقــ تـــریــنـــمــ عاشـــقــ تــمامـــ وجــــودتـــ

مـــــهربــــونـــ مـــنــ تــو چـــهــ صـــبــورانـــهــ جــــرعـــهــ جــــرعـــهــ عــشقـــتــ را بـــهــ

مـــنــ نـــوشــــانـــدیــ تـــا کــهــ تــمــومــ وجــودمــ از عشـــقـــ تــــــــــــو پـــر شـــده

هنــگــامیـــ کــهـ خــالــیــ از احـــســاســ و ســـرد و بــیــ روح بــودم بــا نجواهای عاشــقـــانهــ

قــلـــبـــ ســـرد و بـــیــ روحــــمـــ را گــــرمـــا بخشــــیــــدی

هنگامیـــ کـهـ از عـشـــقــ نــفــرتــ داشــتــمـ بــا بـردبـــاری تــمـــــام سعیـــ کـــردیـــ مــــــرا

بـــا ایـــــنــ نــــامــ آشــــتیـ دهیـ و بـهـ مــنـ بفهمانیکـــهــ زنـــدگیـــ بـــا عــــشــقـــ زیـــبـــاســـتـــــ

و عـــشـــقـ چــــراغـ هــدایتیــــ اســـتــ کــهـ هـر گــــمـ کـرده راهــیـ را بــهـ مــــقــصــد مـــیـ رســونـــهــ

و گــذاشــتــیـــ یکــ بـــار دیـــگر عاشـــقـــ شـــوم و پـــا بــرهنــــهــ در آســمانـــ راه روم

عـــــزیــــــــــزمــ دســــتـــ هـــای تــــوانـــای تـــو بــود کـــهــ بـــه مـــنـــ زنــــدگـــانـــیـــ

بخـــشـــیــد...شــــــــور و عـــشـــــقــ و مـــــســـتیـــــ بــخـــشیـــد و تــــو چــــون مصــــرع

شــــعری زیـــبــا ســـطـــر بـــرجـــســـتـــهــ ایــ از زنـــدگـــانیـــ مـــــنـــ هســــتــیـــ.


عــشــــقـــ مــــهــربـــونــ زنــــدگیـــ مـــنـــ مـــیـــخـــواهــــمــ از تــو تــشـــکــر کـــنــمـ آری

از تـــو متشــــکرمـ برایــ همهـــ وقــتــ هــاییــ کــهــ مـــرا بــهـ خنــده واداشـتیـــ

برایــ هــمه وقـــتــ هاییــ کــهــ بـــا مـــنــ شـــریــــکــ شـــدیــ و برایــ همــهـ وقـــتـــ هــاییـــ
کــهــ خـــواســتیــ در کنـــارمــ بـــاشــیــ

برایـ همــه وقتــ هاییــ کهـ مـــرا تحســـینــ کــردیـــ و بــهـ منــ اعتــماد کردیــ.

و برایــ همــه وقتــ هاییـــ کهـ به مــــنـــ گفتیـــ دوســـــــــــتـــتـــ دارمــــ .

از تـــو متشکرم بـــرایــ تـــمومـــ وقتــــ هاییـــ کهـــ دلـــتــنــگمـــ بـــودیــ و تــمومـــ وقتـــ

هاییــ کهــــ به تـــو احتـــیــاجــ داشـــتــمــ و تـــو بــا مــنــ بـــودیـــ

و برایـــ همـــه وقتـــ هاییـــ کهـــ در چشـــمــانــــمـــ نـــگــریستـــیــ و صــدایــ قـــلــبــمــ را باتمـــامــ وجــــودتـــ شنیدیـــ

هــــــــیچــ وقــتــ ایــــنــ را فــــرامــــوشــ نـــــــکنـ لــبخــــند مـــنـــ به تــــو یـــعنیــ

عـــاشــــقـــانـــهــ دوســــتـــتـــ دارمــــ

هـــمـــیشـــه پـــشــتــیــبــانتــ هستـــمــ....مـــیخــــواهـــمـــ تــــمامـــ اوقـــاتـــمــ را در

کنـــــار تــــــو باشــــــمــــ

و تــــــو در دنـــــیـــا از هـــر کــســیــ برایــم مهـــمــ تـــر و بــا ارزشـــ تـــر هســـتــیــ

مـــنــــ همیشـــهــ بـــرایــ تـــو اینجــــــا هســـتمــ و دلــــــمـــ بــــرای تـــو تـــنـــگــ اســـتــ 

و تـــــو در تـــــــمـــامــ ضــــربـــانـــ قـــلـــبــ مــــــنــ جـــاداریـــ

پــــــســ بــــــــهتـــــرینــــمــ همیشـــــه بــرایـــمــ بمــــان و بــــدانــ کـــهــ تــنــهــا بـــا تـــو

زنــــده مــــیمــــانـــمـــ و قـــلـــبــمــ فقــــط و فقــــــطــــ بـــا دیــــدنـ چشـــــــمـــانــ

زیبـــــــــایــــتــ مــــیتــــپــد و بـــــدانـــــ کــهــ اگــــر از کنـــــــارمــ بــــرویــ

لـــحــظـــهـ هـــایــ زنــــدگیـــــمــ پــــر از درد و عـــــذابـــــ مـــــیـــشــــود


پــــــــــــســـــ بــــــرایـــــ همــــــیشــــــــه بـــا مـــــــنـــ بــــمــانــــ

 

 بـــه قلـــمـ: بـــارانـــ

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

پ.ن:::سلــام دوسـتای گلـــم خوبیـــــن؟؟؟

میخواستم یه پیــشنــهاد بهــتون بــدم......اگه دوسـت داشتــیــن میتونـین بــه وب همســرم هم یه سـر کـوشــولــویی بزنــیـد ،،خوشـحال میشـــه

 

 آدرس وبـش تو لیـنک دوسـتـان هســت دوسـتـایـ خوبـــمـ {#emotions_dlg.e19}

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


 

 

baran |۸:۳۱ ‎ب.ظ |سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥
نظرات ()

Design By: KHanOomi