-:¦:- عــــاشـــقــــانــه هـ ـایـــ بـــــارانـــــــــ -:¦:-

ســلامـ دوستــای گلـمــ

خوبیــن؟خوشیـن؟

شـرمنده ام که چند ماهی نبـودمـخجالت

عـزیزای دلـمـ  چند هفتهـ ی پیش پسملیــم بهـ دنیا اومـد

قـربونش بـرمـ خیلیـ نـــازههورا

راستی امـروز سالگرد ازدواج من و عشقـــم ایلیــاست

ایلیــــای من خیلیــ خیلیـــ از ته ته قلبـــم دوستت دارمــ

ممنون از این که چنین موجود عزیز و زیبــایی رو بهم هدیـه دادیــ(پسملیمُ میگمـ)

 

با آمدن تو بهترین و زیبا ترین لحظات وارد کلبه خوشبختیمان شد

 تو را از خدایی خواستم که به رحمت بی کرانش ایمان دارم پس برای من و پسرمان

بمان

 و بدان که تا بی نهایت عاشقانه دوستت دارم سالگرد ازدواجمون مبــــــــارک

خیـــــلی خوشحـالمــ...خیــلیـــــقلب

امسال در چنین روزی یک فرشته از فرشته های آسمونی از خدا اجازه گرفت و اومد قدم

رو چشمان پدر و مادری بیقرار و منتظر گذاشت ...... ساعت 2 شب شما قدم های 

کوچکت رو بر زمین بزرگ خدا گذاشتی تا خدا با همه ی بزرگی وعظمتش لبخندی بر

چهره مان بزند و زیباترین هدیه اش را تقدیممان کند تو آمدی و با آمدنت لبخند رانه تنها

بر لبان پدر و مادرت بلکه بر لبان کسانی نشاندی که سالها بود خنده بر گوشه ی لبشان

خشکیده بود ... تو امدی وبا آمدنت مرهم دل شکستشان شدی .... خوش آمدی فرشته

ی ما

 

 

 

پسرم تو هنوز خیلی کوچکی کاش میدانستی که حضورت... لمس دستان کوچکت...

بوسیدن و بوییدن موهایت ...در اغوش گرفتن جسم کوچک و نحیفت چه ارامشی است

برای ما .... پسرم عزیز تر از جانم .... دنیا را زیبا ببین و مانند روزی که به این دنیا قدم

گذاشتی پاک بمان ... نمیدانم چه روزی و چه زمانی این نوشته هایم را میخوانی ولی

این را بدان که من و پدرت از تمام دنیایمان میگذزیم تا دنیای تو را زیباتر بسازیم .... این

را بدان که از لحظه لحظه ی خنده هایت ...غلتیدنت ...نشستنت... ایستادنت... راه

رفتنت و... ذوق خواهیم کرد و شاد خواهیم بود ... پس برایمان بخند و شاد باش تا دنیا

به رویمان بخندد

 

دوستت داریـــــــــــم کوچولوی مامــان و بـــابـــآماچ

 

 

 

baran |٢:٥٩ ‎ب.ظ |پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٠
نظرات ()

عشق تو

شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد !

زیبا بود امّا شوخی بود !

حالا .... . . تو بی تقصیری !

خدای تو هم بی تقصیر است !

من تاوان اشتباه خود را پس میدهم . . . !

تمام این تنهایی تاوان « جدّی گرفتن آن شوخی » است

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چـــه حـس زیــبــا و عــاشـقانـه ایـسـت، حس مــــــادر شـدن

با اینکه میدانم برایم حس عجیب و غریبی است امـــا باز هم این حس برایم

دل نشین است. چیزی در وجودم تکان می خورد ، با تمام وجودم حسش

میکنم.احساس میکنم که این کوچولوی زیبا را با تمام وجود و از ته قلبم

دوست خواهم داشت. از ته ته ته قلـــبــــم.

آه چه فداکاری عاشقانه ایست که بخواهی نه ماه را با سختی و درد بگذرانی

و  او را در بطنت نگهداری وپرورش دهی... اما با این حال این حس برایم پر از

لذت است، لذتی وصف نشدنی.

کلمات در مغزم نمی گنجد...نمی دانم چگونه این حس را بیان کنم

وجودم پر از شور و شعف است چون می دانم تا هفت ماه دیگر کوچولویی

را در بغل خواهم گرفت که تمام دنیای من است.

اما..اما میترسم، می ترسم از مسئولیت های سنگیش

نمی دانم مـــادر خوبی برایش خواهم شد یا نـــه؟

تمام ترس وجودم را فراگرفته اما سعی میکنم به آن نیندیشم و تنها به این

بچه ای که در وجودم رشد میکند فکر کنم.

بچه ای که تمام وجود من است و من با تکان های او جون می گیرم.

کــوچــولــوی زیــبــای مــن دوســتــت دارم و منتظــــرم تا هــر چــــه زودتـــــــــــر قیــافــه ی خوشـــگلت رو ببینــــــــــــــــم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوسـتــای گـلمـ بـبـخـــشــید کـه خــیـلی خـــــوب نتونســــتم بنویـــســم
آخـــه حــالـــم اصـــلا خـــوب نــیســت

فقــط خــواســتم یــه چــیــزی نــوشــته بــاشــم
شــمــا بــه بــزرگــی خــودتــون بــبــخشــــــــید
خجالت

baran |٦:٠٧ ‎ب.ظ |پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
نظرات ()

ای تنها ســرپـناه قــلب مــن

صــدای نفــس هــایـــت بـرایــم خــوش آهـنــگ تـرین ساز دنیــاســت

و آهنــگ صـدایـت زیبــاتریـن ترانــه ی زندگیـم...ایـنــک بـرای تـو می نـویــسـم،بـرای تـو کـه حکـایـت بی نهایـت عشــــق هســتی.

تنــها بـرای ِ تـو که می دانــم امـروز بیشتــــر از دیــروز دوستــت خواهــم داشــت

همســرم بدان که تنــها وجود ِ گـرم تــو بــود که جـرقه های عــاشـق شــدن در قلــبــم زده شـد  و بدانــ کـه همیــشه در

 کلـبه عشقــم میـزبـان نفــس هـای عاشقــانــه ات خواهـــم بــود.

اگــر روزی غـم یا درد و رنــج تو را ببـینــم بـدان که همه ی ایـن غم ها و درد و رنج هایــت مـرا به ماتــم می کشــانــد

عزیـزم اشـک هایـت دلــم را می سوزانــد و به آتـش می کشـد پس هیـچ وقـت اشـک نریـز که یک عمـر مــرا گریــان

خواهـــی دیــــــد.

و این را بـه خـاطــر بسپـار که لبخنـد زیـبا و دل نشـینت مرا به اوج میرســـانــد.

ای معشـوق زیبـای مـن با آمـدن تـو بـود که عــشــــق را پیــدا کردم و عشق که برایــم کلـمه ای پــوچ و بی معنــا بـود

معنــا پیـدا کـرد.

و...با آمـدنــت درختـان قلــبـم که شـاخ و بــرگ هایشــان سـال ها پــژمرده وخشـکـیـده بود جـوانـه زد.

اگـر روزی با حرف هایـم باعث رنجـش قلـب عاشـق و مهربـانـت شـدم مـرا ببخـش چون مـن عاشـق تـو هسـتم.

مـن عاشـق عشقــم چـون تو تنــها عشـق مهربــون مـن هسـتی..اگر یک لحـظه فقـط یـک لحظـه از تو دور باشـم آن روز

روز مرگ مـن خواهــد بــود زیــرا در هوایـــ بی تــو، نفــس کشیــدنــــ برایــم دشــوار اسـت

همسـرم بهتـرین لحظه هـای زندگـی من هنگامی ست که تو در کنــار مـن و با مـن هستی و زندگی من فقط بـا عشـق تـو

زیبــاست و مــن تنــهــا در کنــار تو خوشبخــت خواهــم بود.

ستـاره ی درخـشان مــن چشـمـانـت زیـارتـگاه من اسـت...چشمـانـت بـرایـم مقـدس ترین مکانی است که هنگامی که بـه آن

 می نگــرم حتی وجــود خـود را فرامــوش می کنــم ،،دوست دارمــــ زمــان بایسـتد و تنــها من باشــم و تــو.

محبــوبــم ای کاش زودتــر پیدایــت می کردم   ای کـاش زودتــر می آمــدی.

عشق من همه ی ایـن گفتـه ها بـرای ایـن بـود که به تـو ثابـت کنـم از تــــــــــــــــــه دلــــــم دوسـتت دارم و می پرستـمــت

و در روز تـــولدت بـه تـو بگـویــم قسـم به عشـــق پاکــمان و قســم به خداونــدی که عشــق تو را در دل من انداخــــت

تا  دوباره طعم عشــق و خوشبـختــی را بچشــم تا پایــان عمـرم و تا هنگــامی که آخــریــن نفس هایــم را خواهــم کشــید

به پایـــت خــواهــم مانـــد و هیــچ گــاه ،،هیــچ گــاه وجــود تــو را از یــاد نخــواهــم بــرد و تــا ابــد در کنــارت هســتم.

و هـر روز بیشـتر از دیــروز عاشقــانه دوسـتت خــواهــم داشـت.

 


 ایـلیـا همسرم بدو بدو زودی شمعا رو فوت کن

 

 

هـــــــــــــــــــــــوراااااااااااااا


 

 

مهربـــون ترین و بهـــتـرین هـــمــســــر دنیــــا تولـــــدت هزاران بــــار مبـــــاررررر....ک

 .

 .

 .

ایــــنـــم کادویــ مـــن عزیـــزم

 

حالا میخوام برای همسـریـمـ یــه آهنگ بخونـــــــــــــمـ..... دست دستتشویقتشویقتشویق


جشن تو جشن تولد تموم خوبیهاسـت

جشن تو شروع زیبای تموم شادی هاست 

تولدت مبارک، تولدت مبــــــــــارک

تولدت مبــــــارک، تــــولدت مبارک

 

امشب شب ما غرقه گل و شادی و شــوره

جشن ستاره آسمون یه پارچه نوره

امشب خونمون پر از طنین دلنـــــــــــــوازه

تـــــو کوچه پــر از نـوای دلنشیـــن ســـازه


عزیزم هدیه ی من برات یه دنیا عشـقه

زندگیـــم با بودنــــت درستــــ مثل بهشتــــه

تـــو خونـــه سبـــد سبــد گلهــــــــــای ســرخ                                                                                              

عزیـزم دوستتــــــ دارم تولـــدت مبــــــــارک

تولـــــدت مبـــــــــارک تـــــــولدت مبــــــــارک

  

امشب تـــــو ببین چه شور و حال و صـــف

راستی که گـــل سرسبـــــد محفل مایــی

امشب رو لبها گلهای خنده واسه ی توسـت

 

آرزوی مــا بخــتـــــ بلنـــــد در طــالــــع توســــت

عزیزم هدیه ی من برات یه دنیا عشــــــقه 

زندگیـــــم با بودنـــــت درست مثــــل بهشتــــه

تو خونه سبد سبد گلهای ســـرخ و میــــخــکـــ                  

عزیـــــــــــزم دوستــتـــــ دارم تولــــدتـــ مبارکــ

تــــــولدتـــــــ مـبـــــارک تــــــولدتـــــــ مبـــــــارک

 

 


 

 

 

baran |٦:۳٠ ‎ب.ظ |یکشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٤
نظرات ()

هـنـــگـــامـــیـــکـــهـــ با قلــــــبــ عاشـــق و مــهــربـــانــتـــ وارد زنــدگــیــ تاریــکــ و بیــ روحــ مــنــ شــدیــ...

 هنگامی کهــ از عشقت به مـــــنـــ خالصانه ســخــنـ گفتـــیــ

و هنگامیکـــهــ عشــــقــ واقــعـــی را در چشــمانـ پـــاکــ و معصـــومـــتــ دیدمـــ

از آنـ روز احســاسـ کـــردمــ خوشـــبــخت تریــــــــــــــــــــــنــ دختــــر دنیا هســـتمـ

احــســـاسـ کــردمـ خــــداوند بــالاخـــره در رحمتشـــ را به رویـــمــ گشـــوده

احـــســاســ کــردمــ تــو تــنــها کســیــ هســتیــ کــهــ تــا ابــد بــا مـــنــ مــیـــمـــانـــیـــ

آریــ از آنــ روز حـــســ کــردمــ عاشـــــقــ تـــریــنـــمــ عاشـــقــ تــمامـــ وجــــودتـــ

مـــــهربــــونـــ مـــنــ تــو چـــهــ صـــبــورانـــهــ جــــرعـــهــ جــــرعـــهــ عــشقـــتــ را بـــهــ

مـــنــ نـــوشــــانـــدیــ تـــا کــهــ تــمــومــ وجــودمــ از عشـــقـــ تــــــــــــو پـــر شـــده

هنــگــامیـــ کــهـ خــالــیــ از احـــســاســ و ســـرد و بــیــ روح بــودم بــا نجواهای عاشــقـــانهــ

قــلـــبـــ ســـرد و بـــیــ روحــــمـــ را گــــرمـــا بخشــــیــــدی

هنگامیـــ کـهـ از عـشـــقــ نــفــرتــ داشــتــمـ بــا بـردبـــاری تــمـــــام سعیـــ کـــردیـــ مــــــرا

بـــا ایـــــنــ نــــامــ آشــــتیـ دهیـ و بـهـ مــنـ بفهمانیکـــهــ زنـــدگیـــ بـــا عــــشــقـــ زیـــبـــاســـتـــــ

و عـــشـــقـ چــــراغـ هــدایتیــــ اســـتــ کــهـ هـر گــــمـ کـرده راهــیـ را بــهـ مــــقــصــد مـــیـ رســونـــهــ

و گــذاشــتــیـــ یکــ بـــار دیـــگر عاشـــقـــ شـــوم و پـــا بــرهنــــهــ در آســمانـــ راه روم

عـــــزیــــــــــزمــ دســــتـــ هـــای تــــوانـــای تـــو بــود کـــهــ بـــه مـــنـــ زنــــدگـــانـــیـــ

بخـــشـــیــد...شــــــــور و عـــشـــــقــ و مـــــســـتیـــــ بــخـــشیـــد و تــــو چــــون مصــــرع

شــــعری زیـــبــا ســـطـــر بـــرجـــســـتـــهــ ایــ از زنـــدگـــانیـــ مـــــنـــ هســــتــیـــ.


عــشــــقـــ مــــهــربـــونــ زنــــدگیـــ مـــنـــ مـــیـــخـــواهــــمــ از تــو تــشـــکــر کـــنــمـ آری

از تـــو متشــــکرمـ برایــ همهـــ وقــتــ هــاییــ کــهــ مـــرا بــهـ خنــده واداشـتیـــ

برایــ هــمه وقـــتــ هاییــ کــهــ بـــا مـــنــ شـــریــــکــ شـــدیــ و برایــ همــهـ وقـــتـــ هــاییـــ
کــهــ خـــواســتیــ در کنـــارمــ بـــاشــیــ

برایـ همــه وقتــ هاییــ کهـ مـــرا تحســـینــ کــردیـــ و بــهـ منــ اعتــماد کردیــ.

و برایــ همــه وقتــ هاییـــ کهـ به مــــنـــ گفتیـــ دوســـــــــــتـــتـــ دارمــــ .

از تـــو متشکرم بـــرایــ تـــمومـــ وقتــــ هاییـــ کهـــ دلـــتــنــگمـــ بـــودیــ و تــمومـــ وقتـــ

هاییــ کهــــ به تـــو احتـــیــاجــ داشـــتــمــ و تـــو بــا مــنــ بـــودیـــ

و برایـــ همـــه وقتـــ هاییـــ کهـــ در چشـــمــانــــمـــ نـــگــریستـــیــ و صــدایــ قـــلــبــمــ را باتمـــامــ وجــــودتـــ شنیدیـــ

هــــــــیچــ وقــتــ ایــــنــ را فــــرامــــوشــ نـــــــکنـ لــبخــــند مـــنـــ به تــــو یـــعنیــ

عـــاشــــقـــانـــهــ دوســــتـــتـــ دارمــــ

هـــمـــیشـــه پـــشــتــیــبــانتــ هستـــمــ....مـــیخــــواهـــمـــ تــــمامـــ اوقـــاتـــمــ را در

کنـــــار تــــــو باشــــــمــــ

و تــــــو در دنـــــیـــا از هـــر کــســیــ برایــم مهـــمــ تـــر و بــا ارزشـــ تـــر هســـتــیــ

مـــنــــ همیشـــهــ بـــرایــ تـــو اینجــــــا هســـتمــ و دلــــــمـــ بــــرای تـــو تـــنـــگــ اســـتــ 

و تـــــو در تـــــــمـــامــ ضــــربـــانـــ قـــلـــبــ مــــــنــ جـــاداریـــ

پــــــســ بــــــــهتـــــرینــــمــ همیشـــــه بــرایـــمــ بمــــان و بــــدانــ کـــهــ تــنــهــا بـــا تـــو

زنــــده مــــیمــــانـــمـــ و قـــلـــبــمــ فقــــط و فقــــــطــــ بـــا دیــــدنـ چشـــــــمـــانــ

زیبـــــــــایــــتــ مــــیتــــپــد و بـــــدانـــــ کــهــ اگــــر از کنـــــــارمــ بــــرویــ

لـــحــظـــهـ هـــایــ زنــــدگیـــــمــ پــــر از درد و عـــــذابـــــ مـــــیـــشــــود


پــــــــــــســـــ بــــــرایـــــ همــــــیشــــــــه بـــا مـــــــنـــ بــــمــانــــ

 

 بـــه قلـــمـ: بـــارانـــ

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

پ.ن:::سلــام دوسـتای گلـــم خوبیـــــن؟؟؟

میخواستم یه پیــشنــهاد بهــتون بــدم......اگه دوسـت داشتــیــن میتونـین بــه وب همســرم هم یه سـر کـوشــولــویی بزنــیـد ،،خوشـحال میشـــه

 

 آدرس وبـش تو لیـنک دوسـتـان هســت دوسـتـایـ خوبـــمـ {#emotions_dlg.e19}

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


 

 

baran |۸:۳۱ ‎ب.ظ |سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥
نظرات ()

 

در حالی که دلم مانند کویری تشنه و بی جان بود در حالی که بغض گلویم را گرفته بود

و از درد تنهایی دیگر جانی نداشتم در حالی که چشمهایم از اشک ریختن سویی نداشتند ،

در حالی که هنوز غم جدایی از عشق گذشته در دلم نشسته بود

در حالی که دیگر امیدی به ادامه زندگی نداشتم و تمام درهای امید

 به زندگی به رویم بسته شده بود

در حالی که آسمان دلم پر از ابرهای سیاه سرگردان غم و غصه بود ،

 در حالی که آرزوی مرگ از خدای خویش داشتم

 در حالی که دیگر دستهایم طاقت این را نداشتند که یک کلام نیز از عشق

 و عاشق شدن بنویسند در حالی که  هوای قلبم گرفته و سرد شده بود

 خداوند هدیه ای را به من داد که زندگی مرا آرام و پر از امید کرد

 به باغچه دلم زیباترین و خوشبوترین گل را هدیه داد، به آسمان تیره

 و تارم مهتاب روشن بخش و ستاره  درخشانی را هدیه داد

در  جاده های خسته و خالی ام همسفری با دلی پر از محبت و مهربانی هدیه داد

 به دل پر از سکوت و پر از غمم نیروی عشق را عطا  کرد

 به دستهایم قدرت این را داد که هر چه میخواهند از عشق بنویسند و بهترین

و زیباترین جملات را برای عشق بگویند

 به پاهایم قدرت این را داد که بتوانند در جاده های پر از عشق قدم بزنند و به

 وجودم اراده عاشق شدن را داد

 آری او  یک فرشته زیبا ومهربان را به زندگی ام هدیه داد!

 آن فرشته را مانند باران عشق کرد و بر روی من نازل کرد تا تن  غم زده و خسته مرا بشوید

 و جانی دوباره و طراوت عاشقانه ای دوباره به من ببخشد

 آن فرشته را مانند گلی کرد  و در گلدان طاغچه قلبم گذاشت تا  عطر و بوی عاشقانه اش

 حال و هوای  خانه دلم را دگرگون کند!

 آن فرشته را تمام زندگی من  کرد ، قلب آن فرشته را در قلب من طلسم کرد ،

و در های قلبم را بر روی او بست و کلیدش را نزد خود نگه داشت!

هدیه ای که خداوند به من داد ، آرزوهایم را زنده کرد ، دلم را پر از امید و دل گرمی کرد!

 هدیه ای داد که از گل هم زیباتر بود ، از خورشید نورانی تر بود و از ستاره درخشانتر!

 و این هدیه بهترین چیزی بود که خداوند در تمام زندگی ام به من داد! آری

 او خوشبختی را به من داد

 او عشقی دوباره را به من داد !

 سپاس آن خدایی که زندگی دوباره به من بخشید ، بهترین هدیه دنیا را به من داد ،

 و قلبم را آرام و پر از عشق کرد !

سپاس آن خدایی که عشقی پاک و واقعی و بدون ریا  و بی پایان را به من هدیه کرد !

پس خداوندا کلید قلبم را تا پایان زندگی ام ، تا ابد و برای همیشه نزد خود نگه دار

 تا من نیز با مهر و محبت و عشق خودم  آن قلب سرخ را که به من هدیه دادی

 درقلبم نگه دارم...قلب

 

 

 


 

 

 

baran |۱٢:٠۳ ‎ق.ظ |سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٢
نظرات ()

چشمانت را باز کردی و دنیا غرق نگاه زیبایت شد
زیبایی های دنیا از آمدن تو پیدا شد ، روزها گذشت و چهره زیبایت در آسمان دلم آفتابی شد
دریای زندگی به داشتن مرواریدی مثل تو می نازد ، همه زیبایی های دنیا با آمدن تو می آید و اینگونه زندگی با تو زیبا میشود ، اینگونه چشمانم با دیدن یکی مثل تو عاشق میشود
و امروز روز میلاد دوباره تو است ، در این هوای ابری نیز خورشید در لابه لای ابرها به انتظار دیدن تو  است
و این لحظه قشنگترین ساعت دنیاست ، و این ماه درخشانترین ماه دنیاست که تو را درون تصویر نورانی اش میبیند
آمدی به دنیا و دنیا مات و مبهوت به تو مینگرد ، همه جا را سکوت فرا گرفته تا خدا صدای تو را بشنود
صدای دلنشین تو در لحظه شکفتنت ، عطر حضورت فرا گرفته همه زمین را…
تو یک رویایی که حقیقت داشتنت معرکه است ، داشتن یکی مثل تو معجزه است ،امروز روز میلاد دوباره تو است و من خیلی خوشبختم از اینکه مال منی…
جز این احساسات چیزی در دلم نمانده ، این هدیه تا آخر عمرم در دلم مانده که دوستت دارم و قلبت این شعر عاشقانه را تا آخرش خوانده ….
شعری با عطر احساست ، به لطافت دستانت، به زیبایی چشمانت ، هدیه من به تو در روز میلادت
تویی قطره بارانم که گلستان کرده ای باغ وجودم را و امروز یک روز مقدس است که مدتها به انتظار آمدنش نشستم …
عشق من منتظرم بیایی تا عاشقانه تو را در آغوش بگیرم و بفشارم تو را ، تا بگویم خیلی دوستت دارم و بگیرم دستانت را ، تا بگویم تا ابد مال منی   ، تا احساسم را به تو هدیه دهم و تبریک بگویم روز تولدت را…. تولدت مبارک مهربونم….

 

به قلم زیبا و دل نشین دوست مهربونم: ایلیا که برای

تولدم این نوشته را به تحریر در آورده وبه من

تقدیم کرده است.((دوست داشتم شما دوستای خوبم هم این نوشته رو بخونید))

دوستای خوبم امشب تولدمه  (12 شب....16 فروردین)

همه تون رو دوست دارم   (* باران*)

 

baran |٤:۱۸ ‎ب.ظ |سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٥
نظرات ()

تقدیم به تو
 که واسه من بهترینی
برای تو می گویم: ای تنها ترین اسطوره ی من
 تو تکانهای گرم قلب منی محبوب من با من باش

خدایا! این دل شکسته را جز دستهای مهربان تو درمانی نیست واین دست بسته را جز از ابر احسان تو بارانی ، نه. خدایا ! این جگر سوخته در آتش هجرانت را واین جان گداخته در زیر تشعشع سوزان فراقت را هیچ چیزجز خنکای نسیم وصل تو آرام نمی‌کند . خدایا ! تب دیدار تو را چه درمان خواهد جز دیدار تو؟ و زخم عمیق و کاری گناه را بر جای جای روح دردمندم چه چیز جز غفران تو التیام خواهد بخشید. خدای من ! تنها دست توست که می تواند قلب تأثیر پذیر مرا از شرخواسته های نفس خلاص گرداند وتنها دَم خداوندی توست که می تواند این دل را در زیر پنجه های نفس به حالت اغماء افتاده است نجات دهد . خدایا ! این جگر سوخته در آتش هجرانت را واین جان گداخته در زیر تشعشع سوزان فراقت را هیچ جز خنکای نسیم وصل توآرام نمی کند . خدایا! دلی که عمری به دنبال تو گشته مگر جز در میان دستهای تو قرار می گیرد ؟ ای نهایت آرزوی آرزو مندان ! وای غایت پاسخ سائلان ! وای دورترین مقصود نیازمندان ! وای بلندترین اشتیاق مشتاقان ! وای غمخوار درستکاران ! وای کلبه ایمنی از بلای بتو پناه آورندگان ! وای پاسخ دهنده دعوت درماندگان ! وای داروی دردمندان ! وای اندوخته فقیران ! ای هر جوی مهر از چشمه رأفت تو! وای هر چه ابر از دریای رحمت تو ! روی من تنها به تو باز است ودستم تنها به سوی تودراز . ضجه های من تنها در پیش توست وسجود من تنها در پیشگاه توست . خدایا من در پیش چه کسی به غیر از تو بر خاک افتاده ام ؟ کدام سحوری را جز در خانه تو کوبیده ام ؟ در این گرمای سوزان کویر گناه ، نسیم جان بخش رضایتت را از من دریغ مدار واز ابر آبستن نعمت هایت بر من مستدام ببار . خدای من ! در این ناامنی و وانفسا، من تنها به ریسمان سخت تو چنگ زده ام وتنها به دستاویز امن تو آویخته ام . خدایا ! من تنها دست به تو داده ام وهر روزنی جز روزن منتهی به مهر تو را مسدود کرده ام . خدایا ! بر این بنده ذلیل وناتوانت که حتی زبان گفتن درد خویش با تو ندارد رحم کن .بنده ای که نه آن دارد که به تو بنماید ونه زبان آنکه از تو عذر بخواهد . خدایا ! می شود که چنین بنده ای را دست محبت بر سرش کشی ؟ وسایه خدایی بر سرش بگستری ؟وجز این نمی شود . بنده به کجا بگریزدکه امتدا شاخه های بینهایت کرم تو سایه نینداخته باشد ؟ ای زیبای عاشق زیبایی ! ای دلربای زیبا آفرین ! ای دریای بی منتهای بخشش خیلی خیلی دوستت دارمقلب

 

به قلم خوشگل: باران (خود خودم)

baran |۸:٠۳ ‎ب.ظ |پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
نظرات ()

آرام باش ،ما تا همیشه مال همیم ، همیشه عاشق و یار همیم
آرام باش عشق من ، تو تا ابد در قلبمی ، تو همه ی وجودمی
بیا در آغوشم ، جایی که همیشه آرزویش را داشتی
جایی که برایت سرچشمه آرامش است
آغوشم را باز کرده ام برایت ، تشنه ام برای بوسیدن لبهایت
بگذار لبهایت را بر روی لبانم
حرفی نمی زنم تا سکوت باشد بین من و تو و قلب مهربانت

خیره به چشمان تو ، پلک نمیزنم تا لحظه ای از دست نرود تصویر نگاه زیبای تو
دستم درون دستهایت ، یک لحظه رها نمیشود تا نرود حتی یک ذره از گرمای دستان لطیف تو
محکم فشرده ام تو را در آغوشم ، آرزو میکنم لحظه مرگم همینجا باشد ، همین آغوش مهربانت
چه گرمایی دارد تنت عشق من ، رها نمیکنم تو را تا همیشه باشی در کنار قلب من
قلب تو میتپد و قلب من با تپشهای قلبت شاد است ، هر تپشش فریاد عشق و پر از نیاز است
آرامم ، می دانم اینک کجا هستم، همانجایی که همیشه آرزویش را داشتم ،همانجایی که انتظارش را می کشیدم و هر زمان خوابش را می دیدم آن خواب برایم یک رویای شیرین بود….
در آغوش عشق ، بی خیال همه چیز ، نه می دانم زمان چگونه می گذرد و نه می دانم در چه حالی ام
تنها می دانم حالم از این بهتر نمی شود ، دنیای من از این عاشقانه تر نمی شود
گرمای هوس نیست این آتش خاموش نشدنی آغوش پاکت
عشق است که اینک من و تو را به این حال و روز انداخته ، عشق است که اینک ما را به عالمی دیگر برده ، عشق است که من و تو را نمیتواند از هم جدا کند هیچگاه

 

به قلم دوست ارجمندم: مهدی

 

 

baran |۱۱:۱٢ ‎ب.ظ |جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٥
نظرات ()

چنان زیبایی که نمی توانم به یادت بیاورم تصویرت، سر می رود از آئینه…

همپای لحظه های دلتنگی ام ، همسرم وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شد اندیشیدم که الهه عشق،ناب ترین عشق هستی را نصیبم کرده است

عزیزم آهنگ صدایت زیبا ترین ترانه زندگیم

نفس هایت تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم است

پس با من بمان تا زنده بمانم

به چشمان مهربان تو می نویسم حکایت بی نهایت عشق را ،

تا بدانی که محبت و عشق را در چشمان تو آموختم و با تو آغاز کردم

به پاکی چشمانم قسم که تا ابد با تو می مانم

بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم

زیرا می دانم فردا بیشتر از امروز دوستت خواهم داشت دوستت دارم


اِدآمِه مَطلَب
baran |۱٠:۳۱ ‎ب.ظ |پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
نظرات ()

دلم را که از دست می دادم. نه، نه، خودم راکه از دست می دادم، خیال میکردم

تمام دنیا را به دست خواهم آورد و تو مال من خواهی شد. اما چه زود فهمیدم

که دیر شده است و چقدر دیر شده بود.

دیگر نه خودم را داشتم، نه تو را و نه تمام دنیا را.همه چیز را از دست داده بودم،

همه چیز. و چقدر دنبال تمام آن چیزهایی گشتم که گم کرده بودم اما دیگر یادم

نمی آمدچه چیزهایی را گم کرده ام . حالا مات و مبهوت و حیران نمی دانم سر

از کجا دراورده ام و نمی دانم چه چیزی جای منی را که گم گشته ام گرفته است.

بیا و ویران کن وجودم را ، آجرهای سنگی بی احساس را بردار و مرا از نو بساز ،

زیر پایم سیمان بریز تا از جایم تکان نخورم . جای چشمهایم آینه ای بگذار تا من

کور شوم و تمام دنیا خودشان را ببینند. و آونگ ساعتی راپیدا کن و در دلم بگذار

تا لحظه های باقیمانده عمرم را به لحظه های فراموش شده خاطراتم پیوند دهد.

دستها، گوشها و لبانم را... . فقط از پشت آینه ها جایی بگذار برای اشک

 ریختنم تا هیچکس گریه کردنم را نبیند و باز پتک بی اعتناییت را بردار و بر سرم

 بکوب ، بیل و کلنگ ات را بر دار و بشکن مرا .

نمی دانم ! این من نیستم ، بیا و مرا در هم شکن . بیا بیا بیا ... .

 

 

به قلم زیبای:خودم(باران)چشمک

 

baran |٤:۱٢ ‎ب.ظ |پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
نظرات ()

Design By: KHanOomi